Oorsprong Beelden van Kwaliteit

In 2009 startten Hans Reinders (emeritus hoogleraar ethiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam) en Lydia Helwig Nazarowa (organisatie-psycholoog en antropoloog) het project Beelden van Kwaliteit. Het doel? Anders kijken naar de kwaliteit van zorg en ondersteuning dan tot dan toe gangbaar was.

Van zorg voor verstandelijk gehandicapte mensen, naar ouderenzorg

Ze begonnen bij de kwaliteit van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanaf 2014 vertaalden ze het Beelden van Kwaliteit gedachtegoed ook naar de zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en de ouderenzorg. Altijd passend bij de kwaliteit van zorg die gevraagd wordt in de kwaliteitskaders van de langdurige zorg.

Onderzoek, methode en beweging

De Beelden van Kwaliteit denkwijze en methodiek is het resultaat van jarenlang intensief wetenschappelijk onderzoek. En expertise en invloeden vanuit de hoeken ethiek, culturele antropologie, psychologie en organisatie, beleid en management. Maar het is meer dan een methode; het is een beweging die gaat over een andere benadering van kwaliteit en een andere manier van verantwoorden. Bewezen door interactie en relaties in de dagelijkse zorgpraktijk die bijdragen aan levensgeluk van de cliënt en werkgeluk van de zorgprofessional.

Maatschappelijke beweging

Daarnaast springt het in op de ontwikkeling van het werken in zelfsturende teams. Zelfsturing vraagt om een onderzoekende houding van zorgprofessionals. Vraagt om vaardigheden als leren, reflecteren en ontwikkelen. Vraagt om een open sfeer en gezonde groepsdynamiek. Beelden van Kwaliteit faciliteert en begeleidt teams hierin.

Leidende principes Beelden van Kwaliteit

Beelden van Kwaliteit draagt bij aan kwaliteit van leven van mensen die zorg krijgen, aan kwaliteit van werk van zorgverleners en aan kwaliteitsbewustzijn in de organisatie en daarbuiten. De principes die we daarbij gebruiken als uitgangspunten zijn:

Relatie en ervaring

Echte kwaliteit wordt zichtbaar in ontmoetingen in de alledaagse zorgpraktijk tussen zorgmedewerkers en mensen die zorg ontvangen. Daarom gebruiken we beelden en ervaringen uit die alledaagse praktijk als basis voor het gesprek over kwaliteit.

Reflectie, leren en ontwikkelen

Uitwisseling en dialoog helpen zorgprofessionals om zichzelf en elkaar scherp te houden, om blinde vlekken te ontdekken en te leren van elkaar. Vragen zijn net zo belangrijk als antwoorden. Openheid en nieuwsgierigheid de onmisbare waarden.

Meervoudig perspectief

Vanuit verschillende posities oefenen medewerkers, diensten en partijen op eigen wijze invloed uit op concreet ervaren kwaliteit van leven van de persoon die zorg ontvangt. We faciliteren en stimuleren de verbinding en verdiepende dialoog tussen de verschillende perspectieven, disciplines en belanghebbenden.

Over de oprichters

Lydia Helwig Nazarowa

"In mijn opleiding leerde ik in eerste instantie vanuit de organisatiepsychologie de logica van modellen. In tweede instantie, vanuit de antropologie de logica van patronen en waarden. Al jong kwam ik in leidinggevende functies waarin ik zocht naar vervlechting van beide logica’s. In mijn jaren als bestuurder in de gezondheidszorg leerde ik een visie te ontwikkelen op basis van ‘het niet weten’ en vragen opstellen over dat wat zich aandient en wat je waarneemt. Niet de organisatielogica maar de klantlogica werd uitgangspunt van organiseren."

Hans Reinders

"Als hoogleraar ethiek aan de Vrije Universiteit was de gehandicaptenzorg mijn onderzoeksveld. Ik was vooral geinteresseerd in de vraag naar betekenisverlening in morele vraagstukken. Zo is bijvoorbeeld grenzen stellen aan de vrijheid van mensen met een verstandelijke beperking alleen een moreel vraagstuk voor begeleiders die naar hun cliënten hebben leren kijken als mensen met mogelijkheden. ‘Zien als’ is een sleutelterm in mijn onderzoek geweest. De kracht van ons project lag vooral in het mensen uitdagen om hun eigen doen en laten te onderzoeken op de betekenis die ze aan cliënten en hun zorgvragen toekennen. Zorgverleners leren vragen hoe ze naar (het gedrag van) hun cliënten kijken en waarom ze dat doen."

Meer weten?

Meer weten wat Beelden van Kwaliteit voor jouw organisatie of team kan betekenen?